www.monregion.gov.mn
Өнөөдөр: 2017 оны 12-р сарын 15 өдөр, Баасан гариг

PDF Хэвлэх И-мэйл
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛААС
(1996.05.03-НЫ 26 Дугаар тогтоолоор батлагдсан)

I.Хөгжлийн стратеги, хэмжүүр
Монгол Улсын ойрын 15-25 жилийн хөгжлийн гол стратеги нь нийгмийн баримжаатай, байгаль орчиндоо зохицсон, оюуны болон технологийн шинэ суурьт тулгуурласан, экспортын чиглэл бүхий харьцангуй бие даасан эдийн засагтай, ардчилалд үндэслэсэн улс төрийн боловсронгуй тогтолцоотой, соёл, оюуны өндөр хөгжилтэй, үйлдвэржсэн орон болох явдал мөн.

II.Хөгжлийн эх сурвалж-хүний хөгжил
Хот, хөдөөгийн соёл, ахуйн нөхцөлийн ялгааг багасгаж, хөдөөгийн хүн амд үзүүлэх үйлчилгээг жигд сайжруулна.

Ү.Эдийн засаг-хөгжлийн тулгуур
Монгол Улс ойрын ирээдүйд оюуны болон технологийн шинэ суурьт тулгуурласан, экспортын баримжаатай, харьцангуй биеэ даасан эдийн засагтай үйлдвэржсэн орон болно.
Эдийн засгийн хөгжлийн стратеги дараах 3 үе шатыг дамжин хэрэгжинэ.
1 дүгээр үе шат (1996-2000 он).
2 дугаар үе шат (2001-2010-аад оны эхэн үе).
3 дугаар үе шат (2010-2020-иод он).

1 дүгээр үе шатанд эдийн засгийг тогтворжуулан сэргээж, цаашдын өсөлтийн үндсийг тавина. Энэ нь хөгжилд шаардлагатай хуримтлалыг нэмэгдүүлэх эхний үе шат юм.
Энэхүү үе шатны хүрээнд дор дурдсан зорилтыг тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлнэ:
4/нутаг дэвсгэрийг бүсчилэн хөгжүүлэх, дэд бүтцийн нэгдсэн сүлжээ, үүний дотор улсын хөндлөн гол тэнхлэгийг эхэлж байгуулах, зарим бүс нутагт эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс бий болгон хөгжүүлэх;

2 дугаар үе шатанд эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангаж, бүтцийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн түүний экспортод баримжаалсан чиглэлийг хүчтэй болгоно.
Энэхүү үе шатны хүрээнд дараах зорилтыг тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлнэ:
12/бүс нутгийг дотоод, гадаад зах зээлтэй дэд бүтцийн сүлжээгээр холбож, нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн таталцлын төв, тэнхлэгүүдийг бий болгох.

3 дугаар үе шатанд эдийн засгийн голлох салбаруудад үндэсний болон дэлхийн өндөр зэргийн технологи нэвтрэн Монгол Улсад өрсөлдөх шинэ давуу талууд бий болж, экспортод баримжаалсан оновчтой бүтэц бүхий харьцангуй бие даасан эдийн засаг бүрдэнэ.
Энэ үе шатны хүрээнд дараах зорилтыг тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлнэ:
1/бүс нутгийн хүрээнд аймгуудыг эдийн засгийн талаар биеийг нь даалган хөгжүүлж, нутаг дэвсгэрийн харьцангуй жигд хөгжлийг хангах;
 

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжил

Баруун бүс
Говь-Алтай аймаг
Завхан аймаг
Хангайн бүс
Архангай аймаг
Баянхонгор аймаг
Булган аймаг
Орхон аймаг
Өвөрхангай аймаг
Хөвсгөл аймаг
Улаанбаатар хот
Төвийн бүс
Говьсүмбэр аймаг
Дархан-Уул аймаг
Дундговь аймаг
Сэлэнгэ аймаг
Төв аймаг
Зүүн бүс
Сүхбаатар аймаг

Group 1

http://monregion.gov.mn/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/437049Koala.jpg http://monregion.gov.mn/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/870746Tulips.jpg

Group 2

http://monregion.gov.mn/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/557817Jellyfish.jpg http://monregion.gov.mn/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/545119Desert.jpg

Group 3

http://monregion.gov.mn/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/908915Hydrangeas.jpg